Onderzoeksupdates apr-jun 2024. Progressiegericht werken, mindsettheorie, zelfdeterminatietheorie, wijsheid, bias

Blijf op de hoogte van de nieuwste bevindingen met deze samenvatting van recent onderzoek op deze website, gepubliceerd in de afgelopen drie maanden.

Trainingen Progressiegericht Werken

1. Mindsettheorie (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
1LinkCarlson en Fishbach (2024) stellen dat falen essentieel is voor groei en succes. Ze identificeren emotionele en cognitieve barrières bij doelstelling en -nastreven, en bieden interventies aan zoals mindsetverandering en zelfdistantiëring om falen te benutten als leermoment.falen, leerproces, interventies
2LinkLei et al. (2024) onderzochten hoe een groeimindset de mentale gezondheid van Chinese middelbare scholieren beïnvloedt. Een groeimindset verbetert direct en indirect via veerkracht de mentale gezondheid, vooral bij meisjes. Dit benadrukt het belang van mindsetprogramma’s in het onderwijs.groeimindset, veerkracht, mentale gezondheid
3LinkKim et al. (2024) onderzochten de invloed van studentenpercepties over de mindset van hun docenten op academische prestaties. Bevindingen tonen dat deze percepties significant hun cijfers beïnvloeden, vooral in STEM-vakken. Verandering in leeromgeving interpretatie kan leerresultaten verbeteren.mindset, leeromgeving, academische prestaties
4LinkJournault, Naud en Lupien (2023) onderzochten stressmindsets en vonden verschillen naar geslacht en leeftijd. Meisjes in midden-adolescentie hebben negatievere stressmindsets dan jongens, en volwassenen hebben negatievere stressmindsets dan adolescenten. Interventies kunnen helpen negatieve overtuigingen over stress te verbeteren.stressmindset, adolescenten, geslachtsverschillen

2. Progressie (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
5LinkGaudreau & Benoît (2024) onderzochten de invloed van perfectionisme op masterstudenten en promovendi. Perfectionisten ervaren hogere zelfeffectiviteit en tevredenheid, maar ook meer academische burn-out en uitvalneigingen vergeleken met excellencisten. Het onderzoek benadrukt de noodzaak van ondersteunende omstandigheden voor studenten.perfectionisme, academische burn-out, zelfeffectiviteit
6LinkPaek (2023) onderzocht de invloed van gelijkmatige progressie bij doelvervolging op motivatie. Zes studies tonen aan dat onregelmatige progressie, ondanks gelijke hoeveelheid, motivatie vermindert en de kans op opgeven vergroot. Regelmatige progressie verhoogt het gevoel van prestatie en motivatie.doelprogressie,

motivatie, gelijkmatigheid

7LinkHolding, Cunningham, Koestner en Oettingen (2024) stellen dat autonome motivatie en het gebruik van “als-dit-dan-dat” plannen helpen bij het bereiken van doelen en verbeteren van welzijn. Mensen met autonome motivatie ervaren meer voortgang en minder conflicten bij het uitvoeren van plannen.autonome motivatie, doelbereiking, gestructureerde planning
8LinkVoigt et al. (2024) laat zien hoe gedetailleerde visualisaties van doelen de motivatie en prestaties verbeteren. Deelnemers die levendige toekomstbeelden visualiseerden, presteerden beter en ervoeren meer positieve affecten en langetermijnmotivatie dan degenen met abstracte doelen.doelvisualisatie, motivatie, prestaties

3. Zelfdeterminatietheorie (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
9LinkChen et al. (2024) onderzochten de invloed van ouderlijke autonomieondersteuning op het zelfbeeld van Chinese basisschoolkinderen. Ze vonden dat autonomieondersteuning positief correleert met een beter zelfbeeld door de bevrediging van psychologische basisbehoeften zoals autonomie, competentie en verbondenheid.autonomieondersteuning, zelfbeeld, psychologische basisbehoeften
10LinkLai et al. (2020) onderzochten het effect van prosociaal gedrag op geluk en de voorwaarden waaronder dit effect optreedt. Deelnemers die op de hoogte waren van de positieve impact van hun gedrag voelden zich gelukkiger, vooral degenen met een eudaimonische oriëntatie.prosociaal gedrag, geluk, eudaimonische oriëntatie
11LinkCheon et al. (2024) onderzochten of autonomie-ondersteunend lesgeven door leraren leidt tot autonomie-ondersteunend ouderschap. Leerlingen in de experimentele groep ervoeren meer behoeftebevrediging en prosociaal gedrag, wat uiteindelijk resulteerde in meer autonomie-ondersteunend ouderschap thuis.autonomie-ondersteuning, lesgeven, ouderschap
12LinkSlemp et al. (2024) onderzochten de effectiviteit van interpersoonlijke ondersteuning voor autonomie, competentie en verbondenheid. Ze vonden dat een geïntegreerde benadering van alle drie behoeften effectiever is dan alleen autonomieondersteuning, en dat de culturele context de impact van deze ondersteuningen beïnvloedt.basisbehoeften, interpersoonlijke ondersteuning, culturele context
13LinkBosch et al. (2023) onderzochten waarom school moeilijk is voor kinderen met internaliserende problemen (IP). Ze ontdekten dat deze kinderen vaker negatieve situaties en minder positieve ervaringen met leraren en leeftijdsgenoten hebben, wat hun welzijn op school beïnvloedt.internaliserende problemen, schoolervaringen, sociale relaties
14LinkZhang et al. (2024) onderzochten hoe autonome motivatie bijdraagt aan langdurig geluk door prosociaal gedrag. Ze vonden dat hogere autonome motivatie de hedonische adaptatie vertraagt, waardoor de positieve effecten van goede daden langer aanhouden. Dit benadrukt het belang van autonome motivatie voor duurzaam welzijn.autonome motivatie, hedonische adaptatie, prosociaal gedrag
15LinkPapachristopoulos en Arvanitis (2023) stellen dat een autonome oriëntatie bijdraagt aan innovatief werkgedrag via creativiteit en prosociale motivatie. Werknemers die zelfstandig en behulpzaam handelen, hebben vaker innovatieve ideeën. Organisaties moeten een ondersteunende werkomgeving creëren om innovatie te bevorderen.autonome oriëntatie, innovatief werkgedrag, prosociale motivatie
16LinkSchlund et al. (2024) bespreken effectieve strategieën voor leidinggevenden om verzoeken te doen zonder medewerkers onder druk te zetten. Ze adviseren tijd geven voor een reactie, verzoeken via e-mail en uitleggen hoe “nee” te zeggen, om autonome motivatie te bevorderen.verzoeken, autonome motivatie, werkcultuur
17LinkGagné en Hewett (2024) vergelijken de agency theorie, die uitgaat van externe motivatie en controle, met de zelfdeterminatietheorie (SDT), die benadrukt dat autonomie, competentie en verbondenheid essentieel zijn voor motivatie en welzijn. Ze pleiten voor SDT om ethische, maatschappelijke en economische uitdagingen aan te pakken.zelfdeterminatietheorie, autonomie, motivatie
18LinkDit artikel van Zhou, Slemp en Vella-Brodrick (2024) onderzoekt via meta-analyse welke factoren het welzijn van leraren beïnvloeden, met hoop, autonome motivatie, psychologisch kapitaal en beroepscompetenties als belangrijkste positieve voorspellers en neuroticisme en disengagement coping als sterkste negatieve voorspellers.lerarenwelzijn, meta-analyse, Job Demands-Resources theorie
19LinkDit artikel van Soenens en Vansteenkiste (2024) benadrukt dat, volgens de zelfdeterminatietheorie, opvoedingsadvies effectief is wanneer het inspeelt op de universele behoeften van autonomie, competentie en verbondenheid, maar aangepast moet worden aan individuele en contextuele factoren.opvoedingsadvies, basisbehoeften, ouderschap

4. Bias (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
20LinkDit onderzoek toont aan dat mensen de positieve reacties van helpers en hun bereidheid om te helpen onderschatten, wat leidt tot aarzeling om hulp te vragen. Men overschat de gehoorzaamheidsmotivatie en onderschat de prosociale motivatie, waardoor onnodige barrières ontstaan.prosociale motivatie, hulp vragen, helper’s bereidheid
21LinkEpley et al. (2023) tonen aan dat prosociaal gedrag het welbevinden van gevers en ontvangers verhoogt, maar dat een verkeerde sociale cognitie dit gedrag kan remmen. Uitvoerders onderschatten de positieve reacties van ontvangers, wat leidt tot minder prosocialiteit en welzijn.prosociaal gedrag, sociale cognitie, welbevinden
22LinkWald et al. (2024) onderzochten waarom mensen zelden openlijk over meningsverschillen praten. Drie experimenten met 1.264 Amerikanen toonden aan dat mensen gesprekken met gelijkgestemden verkiezen, terwijl ze de waarde van meningsverschillen onderschatten, wat kansen op verbinding en groei vermindert.meningsverschillen, gesprekken, verbinding
23LinkKadel, Herwig en Mata (2023) onderzochten waarom mensen ondanks de negatieve gevolgen van vleesconsumptie toch meer vlees eten dan aanbevolen. Ze ontdekten dat opzettelijke onwetendheid dit verklaart en dat zelfeffectiviteitsoefeningen deze onwetendheid kunnen verminderen.opzettelijke onwetendheid, vleesconsumptie, zelfeffectiviteit

5. Wijsheid (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
24LinkArvanitis (2024) onderzoekt de motiverende factoren achter wijsheid, gebruikmakend van de zelfdeterminatietheorie (ZDT). Het artikel benadrukt hoe intrinsieke neigingen en psychologische basisbehoeften bijdragen aan de ontwikkeling van wijsheid en biedt educatieve strategieën om wijs denken en gedrag te bevorderen.wijsheid, zelfdeterminatietheorie, motivatie
25LinkWest (2023) stelt dat sociale verbindingen met vreemden en zwakke banden intellectuele bescheidenheid en altruïsme bevorderen, vooral jegens andersdenkenden. Vijf studies tonen aan dat positiviteit resonantie met vreemden intellectuele bescheidenheid vergroot, terwijl zwakke banden altruïsme bevorderen.sociale verbindingen, intellectuele bescheidenheid, altruïsme
26LinkKotogannis et al. (2024) onderzochten hoe perspectiefwisseling intellectuele bescheidenheid en confirmation bias beïnvloedt. Ze ontdekten dat oefenen met perspectiefwisseling intellectuele bescheidenheid vergroot, maar geen directe invloed heeft op confirmation bias. Dit benadrukt het belang van perspectiefwisseling voor het stimuleren van openheid en zelfkritisch denken.perspectiefwisseling, intellectuele bescheidenheid, confirmation bias
27LinkJia, Feng, Deng, Lin en Ning (2024) vonden dat nederige leiders hun volgers stimuleren tot prosociaal gedrag via zelfeffectiviteit, affectief vertrouwen en waargenomen insiderstatus. Twee veldstudies bevestigden dat nederigheid kennisdeling en helpend gedrag bevordert, vooral door affectief vertrouwen.nederigheid, prosociaal gedrag, leiderschap

6. Overig/div

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
28Link Onderzoek toont aan dat jonge mannen in Nederland progressiever zijn geworden op sociale kwesties zoals abortus en homorechten, ondanks een lichte afname in vertrouwen in mensen van andere nationaliteiten. Dit corrigeert het publieke beeld van toenemend conservatisme.sociale kwesties, progressiviteit, jongemannen
29LinkAharoni et al. (2024) onderzochten of mensen morele evaluaties door AI-systemen beoordelen zoals die door mensen. Deelnemers beoordeelden AI-moralen als superieur, maar herkenden ze vaker als afkomstig van AI. Dit benadrukt de noodzaak voor veiligheidsmaatregelen bij AI-morele richtlijnen.AI, moraliteit, evaluaties
30LinkKluger et al. (2024) onderzochten het effect van goed luisteren op werkresultaten. Ze vonden een sterk positief verband tussen luisteren en werkprestaties en relaties, waarbij de invloed op relaties sterker was. De bevindingen bleven significant ondanks mogelijke zelfrapportagebias.luisteren, werkprestaties, relaties
31Link Moshagen et al. (2024) onderzochten de relatie tussen een aversieve persoonlijkheid en politieke voorkeuren. Ze vonden dat mensen met een sterke neiging tot eigenbelang vaker rechtse politieke ideeën en stemgedrag vertonen, zowel op sociaal als economisch gebied.aversieve persoonlijkheid, politieke voorkeur, conservatisme
32LinkCapodici et al. (2024) concludeerden dat veganistische en vegetarische diëten gezondheidsvoordelen bieden, zoals verbeterde bloedvetwaarden, betere bloedsuikercontrole, gewichtsbeheersing en verminderde ontstekingen, waardoor het risico op hartziekten en kanker daalt. Voorzichtigheid is nodig om voedingstekorten te voorkomen.veganistische diëten, gezondheidsvoordelen, risicofactoren
33LinkArdisson Korat et al. (2023) onderzochten de relatie tussen eiwitinname en gezond ouder worden bij 48.762 vrouwen. Ze vonden dat hogere eiwitinname, vooral uit plantaardige bronnen, de kans op gezond ouder worden vergroot, met voordelen voor fysieke en mentale gezondheid.eiwitinname, gezond ouder worden, plantaardige eiwitten
34LinkChen et al. (2022) onderzochten de relatie tussen rundvleesconsumptie en het risico op reumatoïde artritis (RA). Ze vonden dat hogere rundvleesinname significant geassocieerd is met een verhoogd risico op RA, met een omgekeerde “U” vormige dosis-responsrelatie.rundvleesconsumptie, reumatoïde artritis, risico
35LinkOrnish et al. (2024) tonen aan dat intensieve levensstijlveranderingen, inclusief een plantaardig dieet, de progressie van milde cognitieve stoornissen (MCI) en vroege dementie door Alzheimer (AD) aanzienlijk kunnen verbeteren. De studie vond significante verbeteringen in cognitieve functies en biomarkers na 20 weken interventie.plantaardig dieet, cognitieve verbetering, Alzheimer
36LinkScholz et al. (2024) betogen dat alle sociaal en ethisch aversieve persoonlijkheidstrekken manifestaties zijn van de D-factor, een gemeenschappelijke basis van aversieve trekken. Dit D-kader biedt een diepere theoretische basis en omvat aspecten zoals hebzucht, bevestigd door twee grootschalige studies.D-factor, aversieve trekken, persoonlijkheidsstoornissen
37LinkVerandering in vleesconsumptie ruilt dierenwelzijn voor lagere emissies; stoppen met vleesconsumptie komt beide ten goededierenwelzijn, milieu-impact, vleesconsumptie

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)