Het belang van een groeimindset voor universitair docenten in exacte vakken

In de Verenigde Staten zoeken onderzoekers al jaren naar een oplossing voor het probleem dat studenten uit bepaalde etnische groepen ondervertegenwoordigd zijn in exacte studies (STEM-studies) en gemiddeld lager presteren in deze studies. De ondervertegenwoordigde groep studenten worden aangeduid als URM-studenten (underrepresented racial/ethnic minorities) en bestaat uit studenten met een ‘Black’, ‘Latino’ en ‘Native’ achtergrond. Leden uit deze groepen zijn ondervertegenwoordigd in STEM-studies en presteren gemiddeld minder goed dan studenten met een ‘White’ of ‘Asian’ achtergrond. Een nieuw onderzoek biedt deels een verklaring voor deze prestatiekloof en ook inspiratie voor een manier om deze kloof te overbruggen. 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Onderzoek: wat is de rol van mindset van docenten?

Het is al lang bekend dat verwachtingen van docenten invloed kunnen hebben op de prestaties en ontwikkeling van leerlingen (zie de bekende Pygmalion studies die vanaf de jaren zestig zijn uitgevoerd). Bekend is ook dat deze Pygmalion-effecten sterker zijn voor URM-studenten dan voor andere studenten (zie o.a. McKown & Weinstein, 2008). In een onderzoek van Canning et al. (2019) wordt specifiek gekeken naar de mogelijke relatie tussen de mindset van docenten en de leerprestaties van studenten en de mate waarin een prestatiekloof optreedt.

Het onderzoek werd uitgevoerd op een grote openbare universiteit in de VS bij 13 STEM faculteiten. Bij 150 universitair docenten werd hun mindset gemeten en bij 15000 studenten werden gedurende 2 jaar hun prestaties gemeten.

Resultaten: relatie tussen de mindset van de docent en prestatieverschillen bij studenten

De belangrijkste resultaten die werden gevonden waren:

 1. Alle studenten (!) presteerden gemiddeld slechter in vakken die werden gegeven door docenten met een statische mindset
 2. Een statische mindset van docenten hing sterker samen met lage prestaties van URM-studenten dan met lage prestaties van overige studenten
 3. Bij docenten met een groeimindset was de prestatiekloof bijna twee keer zo klein (zie figuur hieronder).
Het belang van een groeimindset voor universitair docenten in exacte vakken

Verdere bevindingen

De onderzoekers hebben ook gekeken of andere kenmerken van de docent of het vak een verklaring konden bieden voor de gevonden prestatiekloof en vonden de volgende resultaten:

 1. Er werd geen bewijs gevonden dat de geslacht, raciale/etnische achtergrond, leeftijd, anciënniteit of het type aanstelling van docenten invloed had op hun mindset
 2. Ook was er geen verschil in de mindset van docenten bij de verschillende STEM-vakken
 3. Bij docenten met een URM-achtergrond was de prestatiekloof niet kleiner dan bij docenten die geen URM-achtergrond hadden
 4. Ook bij gender, leeftijd, anciënniteit en aanstellingstatus was er geen verschil in prestatiekloof
 5. Er waren geen aanwijzingen dat de zwaarte van de cursus de gevonden prestatiekloof verklaarde

Ook keken de onderzoekers naar overige effecten van de mindset van docenten:

 1. Studenten rapporteerden een lagere motivatie bij statische mindset docenten
 2. Studenten rapporteerden dat docenten met een statische mindset minder pedagogische technieken gebruikten om de nadruk op leren en ontwikkelen te leggen (leidend tot meer inspanning en volharding)
 3. Studenten waren minder geneigd om cursussen aan te bevelen aan andere studenten wanneer die door docenten met een statische mindset waren gegeven (zie figuur hieronder)
Het belang van een groeimindset voor universitair docenten in exacte vakken

Discussie

Exacte studies (STEM-studies) zijn belangrijk omdat ze in sterke mate een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van veel soorten problemen waar onze maatschappijen tegenwoordig voor staan. Dat er momenteel duidelijke representatie- en prestatiekloven bestaan, is op verschillende manieren een probleem dat om oplossing vraagt (lees ook dit). Het bestaan van deze kloven wijst niet alleen op onderbenutting van menselijke capaciteiten maar ook op een sociale ongelijkheid die schadelijk kan zijn voor individuen en voor de maatschappij als geheel.

Het hierboven beschreven onderzoek zal waarschijnlijk niet de complete oplossing van dit probleem bieden. Maar het kan waarschijnlijk wel een deel van de oplossing bieden. Het scholen van universitair docenten in de exacte richtingen kan vermoedelijk leiden tot betere prestaties van studenten en in het bijzonder van URM-studenten. Daarnaast suggereert dit onderzoek dat dit kan bijdragen aan de motivatie van studenten en een positieve ervaring tijdens het volgen van de vakken van deze docenten.

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)