Mindfulness als manier om motivatie te verbeteren

Veel onderzoek binnen de zelfdeterminatietheorie heeft gekeken naar de effecten van aspecten van situaties op motivatie van individuen. Contexten waarin de psychologische basisbehoeften van individuen worden ondersteund verbeteren de kwaliteit van hun motivatie terwijl contexten die deze basisbehoeften belemmeren motivatie verslechteren. Er is veel minder onderzoek gedaan naar hoe factoren binnen individuen de kwaliteit van hun motivatie beïnvloeden. Mindfulness wordt gezien als iets dat mogelijk de motivatie verbetert. In een nieuw artikel beschrijven Donald et al., (2019) een meta-analyse m.b.t. de relatie tussen mindfulness en motivatiekwaliteit.

Trainingen Progressiegericht Werken

Wat is mindfulness?

Ryan & Deci (2017) definiëren mindfulness als open en ontvankelijk bewustzijn van wat er gebeurt zowel binnen mensen als in hun context. Door mindful te zijn ben je je meer bewust van interne verschijnselen zoals emoties, impulsen en behoeften en ook van externe verschijnselen zoals verleidingen en druk. Door dit grotere bewustzijn is het individu beter in staat om reflectieve keuzes te maken en gedrag te vertonen dat in overeenstemming is met de eigen waarden, belangen en interesses. De laatste 10-15 jaar hebben al diverse onderzoeken laten zien dat mindfulness autonome motivatie kan opwekken. Ook hebben enkel onderzoek laten zien dat mindfulness gecontroleerde motivatie kan verminderen.

Meta-analyse

Donald et al., voerden een meta-analyse uit om de relatie tussen mindfulness en motivatie beter te gaan begrijpen. In hun meta-analyse werden 104 datasets meegenomen waarin 200 effectgroottes werden gerapporteerd (N=25.176), en waarvan 83 correlationele studies en 21 experimenten waren. Ze onderzochten de volgende hypotheses:

  1. Mindfulness zal positief gecorreleerd zijn met autonome vormen van motivatie (intrinsieke motivatie en geïdentificeerde motivatie).
  2. Mindfulness zal de grootste positieve correlatie hebben met intrinsieke motivatie, gevolgd door geïdentificeerde motivatie
  3. Mindfulness zal ongecorreleerd zijn of negatief gecorreleerd met gecontroleerde vormen van motivatie (externe motivatie en introjectie)
  4. Mindfulness zal de grootste negatieve correlatie hebben met amotivatie, in vergelijking met externe motivatie en introjectie
  5. Mindfulness-interventies zullen resulteren in toenames van alle vormen van autonome motivatie
  6. Mindfulness-interventies zullen resulteren in afnames van alle vormen van gecontroleerde motivatie

Resultaten

De meta-analyse van de correlationele studies leverde de volgende resultaten op. Volgens de verwachting correleerde mindfulness positief met autonome vormen van motivatie en negatief met gecontroleerde vormen van motivatie. Ook volgens de verwachting was de correlatie tussen mindfulness en intrinsieke motivatie hoger dan die met geïdentificeerde motivatie. Tegen de verwachting in verwachting in was amotivatie niet sterker negatief gecorreleerd met mindfulness dan externe motivatie en introjectie. Deze analyses werden herhaald met indirecte maten voor motivatie. Dit zijn maten waarbij niet de motivatieoriëntaties direct worden gemeten maar constructen die theoretisch en empirisch gekoppeld zijn aan deze motivatieoriëntaties. Deze analyse leidde tot vergelijkbare resultaten. Bij deze analyse werd overigens wel gevonden dat amotivatie sterker negatief gecorreleerd was met mindfulness dan externe motivatie en introjectie.

De meta-analyse van de experimenten leverde de volgende resultaten op. De interventiestudies in deze meta-analyse rapporteerden alleen effecten van mindfulnessinterventies op intrinsieke motivatie en geïdentificeerde motivatie. Er waren geen studies die het effect van mindfulnessinterventies op vormen van gecontroleerde motivatie onderzochten. De onderzoekers vonden een middelgroot effect van mindfulnessinterventies op intrinsieke motivatie maar geen effect op geïdentificeerde motivatie (maar waren slechts weinig studies die dit laatste onderzochten).

Uitnodiging

Mijn suggestie is om mindfulness eens te proberen door je af en toe bewust en oordeelloos te concentreren op het hier en nu. Probeer hierbij zowel te letten op wat er in je omgeving gevraagd wordt als op wat er binnen jezelf gebeurt (emoties, neigingen, etc.).

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (2)