Bevestiging van basisbehoeften kan welbevinden verbeteren en stress verminderen tijdens COVID-19

Vanwege de COVID-19 pandemie hebben veel landen beperkingen opgelegd aan hun bevolking. Deze restricties zijn nodig om het Coronavirus in te dammen maar kunnen negatieve effecten hebben op het psychologische welbevinden wat zich kan uiten in bijvoorbeeld irritaties, depressieve klachten en stress. De relatie tussen deze restricties en deze klachten kan veroorzaakt zijn door de psychologische basisbehoeften (aan autonomie, competentie en verbondenheid) van mensen mindere mate bevredigd kunnen worden. Een sleutel tot het verbeteren van het welbevinden zou dan ook kunnen liggen in het vinden van manieren om de behoeftenbevrediging alsnog beter te ondersteunen (lees ook dit). Een nieuw onderzoek werpt hier licht op.

Opleidingen Progressiegericht Werken

Basisbehoeften, welbevinden en stress

Cantero et al. (2020) deden twee onderzoeken. In het eerste onderzoek (N=153) bekeken de relatie tussen behoeftenbevrediging en mentaal welbevinden tijdens de COVID-19 crisis. In het tweede onderzoek (N=215) testten ze het effect van een interventie gericht op het bevestigen van de basisbehoeften mentaal welbevinden en stress.

1: Afname in basisbehoeften hangt samen met afname in welbevinden

Onderzoek 1 was een correlationele studie. Respondenten vulden informatie in over de mate waarin hun basisbehoeften bevredigd waren, over de mate en de duur van restricties waar zij mee te maken hadden en over hun mentale toestand. De resultaten van dit onderzoek lieten zien dat veranderingen in de bevrediging van de basisbehoeften samenhingen met welbevinden. Hoe meer mensen konden werken zoals gewoonlijk, hoe beter hun welbevinden was. Met name het kunnen hebben van contact met andere mensen via internet of de telefoon (niet in face-to-face contact) hing samen met meer welbevinden.

2: Simpele interventie verbetert welbevinden en vermindert stress

In onderzoek 2, een experimentele studie, beantwoordden respondenten in de experimentele conditie vragen over een situatie waarin zij ondanks de restricties toch autonomie, competentie of verbondenheid hadden ervaren. In de controleconditie beantwoordden zij enkele vragen over hun favoriete kleur. Vervolgens beantwoordden respondenten vragen over hoe de COVID-19 pandemie hun basisbehoeften beïnvloedde. Daarna beantwoordden ze vragen over hun mentale welbevinden. Vervolgens beschreven respondenten hun huidige leefsituatie (duur en aard van de restricties). Tenslotte werd hen gevraagd naar welke basisbehoefte(n) de situatie die zij als eerste hadden beschreven vooral verwees. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in de onderstaande tabel:

De interventie had effect: de respondenten in de experimentele groep ervoeren meer welbevinden en minder stress dan de respondenten in de controlegroep.

Wat is de rol van de basisbehoeften?

Vervolgens voerden de onderzoekers twee mediatie-analyses uit die de relaties tussen aan de ene kant de interventie en de basisbehoeften en aan de andere kant respectievelijk welbevinden en stress lieten zien (zie hieronder).

De interventie liet een effect zien op zowel welbevinden als stress. De figuur links toont dat vooral de toename in beleefde verbondenheid samenhing met meer welbevinden. Verder toont de figuur links dat vooral het ervaren van verbondenheid en competentie samenhingen met welbevinden (en dus niet zozeer autonomie). De figuur rechts laat zien dat de interventie hielp ook om minder stress te voelen maar deze vermindering niet verliep via een toename in basisbehoeftenbevrediging.

Conclusie

Kleine psychologische interventies kunnen soms belangrijke positieve effecten hebben. Dit onderzoek is daar weer een voorbeeld van. Als je dit interessant vindt, bijvoorbeeld omdat je je momenteel door de COVID-19 maatregelen niet zo goed voelt of gestrest voelt, kun je het misschien eens voor jezelf uitproberen. Beantwoord dan de volgende vraag:

 

Denk en schrijf even over een situatie waarin je, ondanks de restricties vanwege COVID-19, je één of alle van de volgende dingen hebt ervaren:

  1. een gevoel van autonomie, bijvoorbeeld wanneer je gevoel van keuzemogelijkheden en vrijheid heb ervaren in de dingen die je ondernam
  2. een gevoel van competentie, bijvoorbeeld wanneer je het gevoel had dat je je doelen kon bereiken
  3. een gevoel van verbondenheid, bijvoorbeeld wanneer je verbonden voelde met de mensen die om je geven en om wie jij geeft

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (7)
  • Bruikbaar (2)