De leermindset: vier overtuigingen voor schoolsucces

De leermindset bestaat uit vier overtuigingen die belangrijk zijn voor schoolsucces. Leermindsets, de overtuigingen en percepties over leren, spelen een belangrijke rol in de motivatie en leerprestaties van leerlingen. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen uit traditioneel achtergestelde milieus. Leer hier wat de vier componenten van een leermindset zijn en waarom de leermindset belangrijk is.

Trainingen Progressiegericht Werken

Wat is een leermindset?

Een recent rapport van Yoi Tibbets et al. (2022) vat op basis van eerdere publicaties samen uit welke vier soorten overtuigingen een leermindset bestaat. Ik beschrijf deze hieronder visueel:

de leermindset

De leermindset: vier overtuigingen voor schoolsucces

Deze vier factoren waaruit de leermindset bestaat betekenen het volgende:

  1. De groeimindset: De overtuiging dat intelligentie ontwikkelbaar is. Leerlingen met een groeimindset geloven dat intelligentie en intellectueel vermogen ontwikkelbaar zijn. Onderzoek laat zien dat deze leerlingen, in vergelijking met leerlingen met een statische mindset, volhardender zijn bij moeilijkheden en falen, beter presteren, en meer uitdagingen durven aan te gaan. Deze effecten treden met name op in groeimindset-ondersteunende contexten.
  2. Doel en relevantie: De overtuiging dat je schoolwerk waardevol is omdat het verband houdt met een groter doel en/of relevant is voor iemands leven. Onderzoek wijst uit dat studenten die meer doel en relevantie vinden voor hun cursusinhoud hogere cijfers halen, meer kans hebben om door te zetten in hun studie, en hogere loopbaanaspiraties hebben.
  3. Het gevoel erbij te horen: Het gevoel dat je erbij hoort in de opleiding en gesteund en gerespecteerd wordt, de zekerheid die voelt over de kwaliteit van je sociale en academische banden (lees meer). Onderzoek toont dat dit uitval voorkomt, en studieresultaten ten goede komt.
  4. Perceptie van groeimindset van de docent: De perceptie dat je docent denkt dat je kan groeien en leren en succesvol kan zijn in de opleiding (lees meer). Onderzoek laat zien: de overtuiging dat je docent een groeimindset heeft, komt je motivatie en prestaties ten goede,  en zorgt ervoor dat je je minder psychologisch kwetsbaar voelt.

Aanbevelingen

Yoi et al. beschrijven ook de resultaten van een onderzoek waarin ze de hierboven beschreven effecten van leermindsets bevestigden. De auteurs doen de volgende aanbevelingen:

  1. Meet leermindsets: door de leermindsets van leerlingen in kaart te brengen kun je uitvinden waar je verbeteringen in je onderwijs kunt aanbrengen.
  2. Verbeter je leeromgeving: in plaats van de focus leggen op het ‘repareren; van leerlingen met een slechte motivatie en prestaties, is het beter om de focus te leggen op het creëren van een leeromgeving die de vier overtuigingen van leermindsets ondersteunt.
  3. Gebruik data over leermindsets om gericht te werken aan het versterken van specifieke aspecten van leermindsets die nu lager scoren.
  4. Ontwikkel rechtvaardige systeemverandering: werk gericht aan de perceptie van erbij horen van traditioneel gemarginaliseerde studenten.

Conclusie

In alles wat we doen speelt psychologie een zekere rol. Leermindsets zijn daarvan een voorbeeld. Leerlingen met een leermindset voelen zich beter en functioneren beter. Maar dit betekent natuurlijk niet dat we leerlingen moeten verwijten geen leermindset te hebben. Het is een belangrijke verantwoordelijkheid voor onderwijsinstellingen en individuele docenten om de ontwikkeling van leermindsets te ondersteunen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (2)