De rol van mindset en motivatie in de leerprestaties van brugklassers

Een nieuwe studie (Boncquet et al., 2023) onderzocht de invloed van mindset en motivatie op leerprestaties van brugklasleerlingen (N=3415). Deze studie richtte zich op de kwaliteit van motivatie volgens de zelfdeterminatietheorie en de mindset over intelligentie volgens het framework van Carol Dweck. Het doel was om de impact op leeruitkomsten zoals betrokkenheid, leerstrategieën en prestaties te onthullen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Onderzoeksopzet

De studie van Boncquet en collega’s onderzocht de invloed van mindset en motivatie op de leerervaringen van leerlingen. De studie had een longitudinaal design, waarbij leerlingen over een periode van twee jaar gevolgd werden. De steekproef bestond uit 3.415 leerlingen (N=3415), met een gemiddelde leeftijd van 12,65 jaar, waarvan 49.8% meisjes waren. Er waren vier meetmomenten, met intervallen van zes maanden.

Tussenpersoons- en binnenpersoonsdesign

Een belangrijk aspect van dit onderzoek was het gebruik van zowel een tussenpersoons- als een binnenpersoonsdesign.

  • Bij een tussenpersoonsdesign wordt gekeken naar de verschillen tussen verschillende leerlingen, dus hoe de ene leerling verschilt van de andere in termen van motivatie en mindset.
  • Een binnenpersoonsdesign richt zich daarentegen op veranderingen binnen dezelfde individuen over tijd, wat in dit geval betekent dat onderzocht werd hoe de motivatie en mindset van een leerling fluctueert van semester tot semester.

Het combineren van deze twee benaderingen stelt onderzoekers in staat om een dieper inzicht te krijgen in hoe deze psychologische factoren niet alleen variëren tussen verschillende leerlingen, maar ook hoe ze zich ontwikkelen en veranderen binnen individuele leerlingen. Dit is belangrijk omdat het een completer beeld geeft van de dynamiek van motivatie en mindset in de context van het leren.

Resultaten

Hier zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.

  1. Positieve invloed van autonome motivatie: Leerlingen met een hoge autonome motivatie neigen naar hogere niveaus van betrokkenheid, een diepere benadering van het leren en een grotere volharding in hun schoolwerk. Ze zijn ook minder geneigd tot uitstelgedrag.
  2. Positieve invloed van groeimindset: Inspanningsgeloof, een kerncomponent van de groeimindset, correleert positief met betrokkenheid bij het leerproces, diep leren en volharding. Leerlingen met een sterke groeimindset vertonen minder uitstelgedrag.
  3. Negatieve invloed van gecontroleerde motivatie: Leerlingen met een gecontroleerde motivatie vertonen meer oppervlakkige leerstrategieën en ervaren een hoger niveau van toetsangst.
  4. Negatieve invloed van statische mindset: Een statische mindset is licht positief gecorreleerd met toetsangst en negatief met betrokkenheid. Leerlingen die geloven dat hun capaciteiten vaststaan, kunnen minder betrokken zijn bij hun leerproces.

Betekenis en toepassingen

De studie van Boncquet et al. benadrukt de waarde van autonome motivatie en een groeimindset voor het bevorderen van positieve leerervaringen. Onderwijsstrategieën die deze factoren ondersteunen, kunnen essentieel zijn om de betrokkenheid bij het leren en de volharding in het schoolwerk te verhogen. Het aanmoedigen van een groeimindset en autonome motivatie is van groot belang om leerlingen te helpen zich actief in te zetten voor hun leerdoelen en weerbaar te zijn tegen uitdagingen. Deze inzichten zijn fundamenteel voor het ontwikkelen van onderwijspraktijken die niet alleen kennisoverdracht beogen, maar ook leerlingen helpen om hun potentieel te benutten en hun leerprestaties te optimaliseren.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (1)