Progressiegerichte heisessies: 6 principes

 

In veel organisaties is het gebruikelijk om eens in de zoveel tijd een heisessie te houden. Zo’n heisessie is een sessie waarbij een management, een afdeling of zelfs het hele bedrijf samenkomt in conferentieoord afgelegen locatie om samen bepaalde problemen te bespreken en/of plannen te maken. Dit soort sessies kan een specifieke aanleiding hebben maar het kan ook zijn dat ze met een vaste regelmaat worden gehouden, bijvoorbeeld 1 keer per jaar.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Natuurlijk kun je deze sessies op allerlei verschillende inventieve manieren aanpakken. Om ze extra zinvol te maken, kun je ze een progressiegerichte insteek geven. Dit kun je doen door de aanpak te baseren op de volgende zes principes:

1. Stuur op nut

Formuleer, om te beginnen, liefst samen met de deelnemers, een duidelijk doel voor de sessie. Bied de deelnemers aan het begin van de sessie via de nuttigheidsvraag de gelegenheid om voor zichzelf te bedenken en met elkaar te bespreken wat zij hopen dat de sessie gaat opleveren. Stel de nuttigheidsvraag ook tijdens de sessie (na afloop van ieder programma-onderdeel) en aan het eind van de sessie. Door zo te sturen op nut vergroot je de kans dat de deelnemers het nut van de sessie veel beter kunnen zien.

2. Werk met een duidelijke structuur

Maak een duidelijke opbouw van de sessie waarin duidelijk is uit welke onderdelen de sessie bestaat en wat die onderdelen beogen op te leveren. Geef per onderdeel ook duidelijk aan wat de bedoeling en werkwijze zijn. Hoe duidelijker de sessie gestructureerd is, hoe groter de kans is dat deelnemers een goed overzicht hebben en betrokken mee zullen doen.

3. Bied ruimte en erkenning voor ieders perspectief

De kans op betrokkenheid van alle deelnemers, en daarmee van een goed resultaat van de sessie, neemt sterk toe als alle deelnemers actief mee doen en zich serieus genomen voelen. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat alle deelnemers de ruimte krijgen om naar voren te brengen wat ze belangrijk vinden en serieus genomen worden op het moment dat ze dit doen.

4. Breng bereikte progressie in kaart

Een van de krachtigste interventies binnen de progressiegerichte aanpak is om al bereikte progressie zichtbaar te helpen maken. Vanwege onder andere de negativiteitsbias hebben veel mensen immers normaal gesproken wat minder zicht op wat er al bereikt is en wat er al goed gaat. Door tijdens de sessie hier expliciet aandacht aan te besteden, help je om het competentiegevoel en het optimisme van de deelnemers te laten groeien.

5. Breng gewenste progressie in kaart

Even krachtig en belangrijk is het om de gewenste progressie in kaart te brengen. Door dit te doen, schep je een beeld van de gewenst toekomst van het team waardoor mensen beter gaan zien waar ze hun energie op kunnen gaan richten. Duidelijk krijgen wat je als team wilt bereiken, vergroot de motivatie en het plezier van de deelnemers.

6. Convergeer naar stapjes vooruit

In de eerste helft van de sessie wordt er waarschijnlijk veel gedivergeerd: er worden verschillende denkbeelden en mogelijkheden naar voren gebracht. Dit kan heel nuttig zijn. Om de kans op een goede opbrengst zo groot mogelijk te laten zijn, is het vervolgens verstandig om in de tweede helft aandacht te besteden aan convergeren. Dit kun je doen door te kijken naar over welke onderwerpen al overeenstemming kan worden bereikt eventueel via de consensusvraag). Wat vooral nuttig is, is om de deelnemers uit te nodigen om te bedenken welke stapjes vooruit er kunnen worden gezet.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (3)