Wijsheid en sociale klasse

Wijsheid kun je definiëren als het verstandig omgaan met complexe levenssituaties, situaties waarin sprake is van ambiguïteit, meerdere gezichtspunten, verschillende belangen, verschillende korte- en langetermijneffecten en voortdurende verandering (zie hier). Wijsheid komt vooral neer op het onderkennen van onzekerheid, het relativeren van je eigen perspectief en het oog hebben voor het perspectief van anderen. Wijsheid is belangrijk. Het hangt niet samen met intelligentie maar wel met welbevinden en het hebben van goede sociale relaties. Justin Brienza en Igor Grossmann (2017) laten in een nieuw onderzoek een interessante relatie zien tussen wijsheid en sociale klasse. 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Onderzoek 1: online enquête

Zij Brienza en Grossmann deden twee onderzoeken. In het eerste onderzoek (N=2145) vroegen zij respondenten in een online enquête terug te denken aan een recent conflict dat zij hadden gehad. Vervolgens stelden zij hier 20 vragen over die gekoppeld waren aan wijsheid, zoals: “Heb je geprobeerd het perspectief van de ander te begrijpen?”, “Heb je een geprobeerd een derde-persoonsperspectief te zien?” en “Heb je overwogen dat jij misschien verkeerd zat?” Op grond van de gegeven antwoorden kenden de onderzoekers een wijsheidsscore toe aan iedere kandidaat. Zij stelden vast dat mensen uit de laagste sociale klasse ongeveer twee keer zo hoog scoorden op wijsheid als mensen uit de hoogste sociale klasse.

Onderzoek 2: interviews

In het tweede onderzoek (N=200) namen zij een IQ test af bij de respondenten en legden ze hen enkele brieven voor uit een soort Lieve Lita column. Vervolgens werden zij geïnterviewd over de problemen in deze brieven. Vervolgens werden hun antwoorden gescoord op wijsheid door meerdere beoordelaars. Twee dingen vielen op: de wijsheidsscores correleerden niet met intelligentie maar opnieuw scoorden mensen uit lagere sociale milieus hoger dan mensen uit hogere sociale milieus.

Reflectie

Het kunnen relativeren van je eigen perspectief en het oog hebben voor het perspectief van anderen is natuurlijk belangrijk in het omgaan met andere mensen. Het onderzoek van Brienza en Grossmann suggereert dat mensen uit lagere sociale milieus meer geneigd zijn om dit te doen dan mensen uit hogere sociale milieus. Misschien heeft dit ermee te maken dat ze minder financieel onafhankelijk zijn en meer op elkaar aangewezen zijn. Voor mensen uit hogere sociale milieus is het misschien minder noodzakelijk om dit soort wijze manier van denken en doen aan te leren. Maar mensen uit hogere sociale milieus zijn niet veroordeeld tot onwijsheid. Wijsheid is namelijk aan te leren. En het lijkt wel verstandig om dit te doen aangezien het met allerlei positieve dingen in het leven samenhangt.

Wat denk jij?

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (13)
  • Bruikbaar (8)