SPI 2024: Wereldwijd Alarm: Sociale Progressie in Recessie

De Social Progress Index (SPI) is een essentiële maatstaf voor het meten van sociale progressie die verder kijkt dan enkel economische factoren. De SPI brengt via niet-economische indicatoren in kaart hoe goed het met landen gaat. Deze indicatoren gaan over het vermogen van landen om te voldoen aan de basisbehoeften van hun burgers en om de bouwstenen te verschaffen die het mogelijk maken voor burgers en gemeenschappen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en om condities te scheppen voor alle individuen om hun volle potentieel te realiseren.

Trainingen Progressiegericht Werken

Wereldwijde Recessie in Sociale Progressie

De SPI 2024 onthult een onrustbarende ontwikkeling: een mondiale recessie in sociale progressie. Voor het eerst ervaren 61 landen een significante terugval in hun SPI-scores, een signaal dat benadrukt dat onmiddellijke actie vereist is.

Grootste Achteruitgang: Gezondheid en Persvrijheid

De grootste achteruitgangen zijn genoteerd in de sectoren gezondheid en toegang tot informatie en communicatie. De pandemie heeft geleid tot verslechterde gezondheidszorg en hogere sterftecijfers, terwijl afnemende persvrijheid de informatievoorziening beperkt. Het rapport wijst op restrictieve maatregelen en een toegenomen censuur als verklaringen voor deze neerwaartse trend.

De G7 en de EU

Binnen de G7-landen hebben alleen Duitsland, Canada en Japan zich positief onderscheiden met sociale progressie, terwijl de overige landen stagnatie of daling ervoeren. De EU heeft opmerkelijk genoeg de VS ingehaald in termen van sociale progressie, mede dankzij de EU’s inzet op sociale beleidsmaatregelen en investeringen.

Neerwaartse Trend in VK en de VS zet door

Het VK en de VS tonen beide een neerwaartse trend sinds 2011, met name op het gebied van veiligheid, gezondheid en burgerrechten. De daling in veiligheid wordt toegeschreven aan een toename van geweldsdelicten, terwijl de gezondheidssector kampt met ongelijkheden in toegang tot zorg. In beide landen wordt een erosie van burgerrechten en politieke vrijheden geconstateerd.

Nederland: Gemengd Beeld

Nederland staat sterk met een SPI-score van 87,73, maar kent uitdagingen zoals huisvestingskwesties en ongelijkheid in onderwijs en gezondheidszorg. De hoge scores op het gebied van waterbeheer en elektriciteitsvoorziening worden enigszins overschaduwd door zorgen over betaalbaarheid en toegankelijkheid van huisvesting en gezondheidsdiensten.

De Weg Terug naar Progressie

De SPI-auteurs roepen op tot concrete acties, zoals het ontwikkelen van beleid gericht op de verbetering van zwakke sectoren en het vergroten van de toegankelijkheid van diensten. Ze benadrukken het belang van lokale initiatieven en samenwerkingen tussen verschillende sectoren om daadwerkelijk verandering teweeg te brengen.

► Voor het volledige rapport van de SPI 2024 en gedetailleerde bevindingen, bezoek www.socialprogress.org.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)