Het Amerikaanse Instituut voor psychologen, de APA, heeft een rapport uitgebracht waarin een commissie van experts een lijst heeft opgesteld van 20 psychologische principes voor het onderwijs. In het rapport worden al deze principes uitgebreid toegelicht en worden literatuurverwijzingen vermeld (zie hier: TOP 20 PRINCIPLES FROM PSYCHOLOGY FOR PreK–12 TEACHING AND LEARNING). Hier is die lijst:

 Trainingen Progressiegericht Werken 

20 Psychologische principes voor het onderwijs

 1. De overtuigingen of percepties van leerlingen met betrekking tot intelligentie beïnvloeden hun cognitieve functioneren en leren.
 2. Wat leerlingen al weten, beïnvloedt hun leren.
 3. De cognitieve ontwikkeling en het leren van leerlingen worden niet begrensd door algemene ontwikkelingsstadia.
 4. Leren is gebaseerd op context, dus het generaliseren van leren naar nieuwe contexten verloopt niet spontaan maar moet gefaciliteerd worden.
 5. Het verwerven van langetermijn-kennis en -vaardigheid hangt in hoge mate af van oefenen.
 6. Heldere, verklarende en tijdige feedback aan leerlingen is belangrijk voor leren.
 7. De zelfregulatie van studenten ondersteunt leren, en zelfregulatievaardigheden kunnen worden aangeleerd.
 8. De creativiteit van leerlingen kan worden bevorderd.
 9. Leerlingen hebben over het algemeen meer plezier in leren en zij functioneren beter wanneer ze intrinsiek gemotiveerd zijn dan wanneer ze extrinsiek gemotiveerd zijn om te presteren.
 10. Leerlingen houden beter vol bij uitdagende taken en zij verwerken informatie dieper wanneer ze leerdoelen stellen dan wanneer ze prestatiedoelen stellen.
 11. Verwachtingen van docenten over hun leerlingen beïnvloeden de mogelijkheden van studenten om te leren, hun motivatie en hun leerprestaties.
 12. Doelen stellen die kortetermijngericht zijn, specifiek, en redelijk uitdagend, bevordert motivatie meer dan het stellen van doelen die langetermijngericht, algemeen en overmatig uitdagend zijn.
 13. Leren is gesitueerd in meerdere sociale contexten.
 14. Interpersoonlijke relaties en communicatie zijn kritiek voor zowel het proces van doceren/leren als voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
 15. Emotioneel welbevinden beïnvloedt onderwijsprestaties, leren en ontwikkeling.
 16. Verwachtingen met betrekking tot gedrag in de klas en sociale interactie zijn aangeleerd en kunnen worden onderwezen gebruik makend van bewezen principes van gedrags- en klasinstructies.
 17. Effectief managen van de klas is gebaseerd op (a) het formuleren en communiceren van hoge verwachtingen, (b) consistent verzorgen van positieve relaties en (c) het bieden van een hoog niveau van leerlingondersteuning.
 18. Formatieve en summatieve assessments zijn beide belangrijk en nuttig maar vereisen verschillende benaderingen en interpretaties.
 19. De vaardigheden, kennis en capaciteiten van leerlingen kunnen het best worden gemeten met assessmentprocedures die gebaseerd zijn op psychologische wetenschap met duidelijk gedefinieerde standaarden van kwaliteit en fairness.
 20. Betekenis geven aan assessmentdata hangt af van heldere, passende en eerlijke interpretatie.

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (10)
 • Bruikbaar (7)