Wijsheid hangt samen met geluk

Zijn mensen met sterke verstandelijke vermogens gelukkiger? Onderzoek dat in het verleden naar deze vraag is gedaan, leidde niet tot een eenduidig antwoord op deze vraag.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Onderzoek Grossman et al. (2013)

Onderzoekers Grossman et al. (2013) vermoedden dat de reden daarvoor was dat eerder onderzoek vooral keek naar de relatie van intelligentie met geluk en niet naar andere verstandelijke kwaliteiten zoals wijsheid. Daarom onderzochten zij in een onderzoek bij 241 mensen de relaties tussen vijf variabelen: 1) intelligentie, 2) wijsheid, 3) persoonlijkheid, 4) leeftijd en 5) geluk. Wijsheid werd gemeten via een gestructureerde interviewmethode; de andere variabelen werden alle gemeten via meerdere beproefde meetinstrumenten.

Wijsheid hangt samen met welbevinden

Dit onderzoek liet zien dat wijsheid positief correleerde met de volgende aspecten van welbevinden: meer tevredenheid over het eigen leven, minder negatieve gevoelens, betere sociale relaties, minder piekeren, gebruik van meer positieve en minder negatieve woorden en een langer leven. De relatie tussen wijsheid en geluk bleef overeind nadat statistisch gecontroleerd werd voor socio-economische factoren, verbale capaciteiten en verschillende persoonlijkheidsfactoren.

Andere constructen die samenhangen met geluk

Er kwamen nog twee interessante bevindingen naar voren. Ten eerste bleek intelligentie niet samen te hangen met geluk. Terzijde merk ik op dat dit niet betekent dat intelligentie totaal niet belangrijk is (geluk is niet het enige wat van belang is in de wereld). Ten tweede bleek persoonlijkheid in enkele opzichten wel te correleren met geluk: vriendelijkheid en consciëntieusheid correleerden positief met geluk, neuroticisme en extraversie negatief. Ten derde bleek dat leeftijd positief correleerde met geluk: hoe ouder hoe gelukkiger en dat deze relatie werd gemedieerd door wijsheid.

Ouderdom en geluk

Deze bevinding maken het begrijpelijk dat oudere mensen, hoewel zij in hun cognitieve capaciteiten over het algemeen achteruit gaan, toch gelukkiger worden. Deze cognitieve capaciteiten hangen namelijk niet samen met geluk en wijsheid wel.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (3)