Progressie en regulatory focus

Eerder onderzoek heeft laten zien dat er een relatie is tussen doelgerichte progressie en de sterkte van motivatie en taakvolharding (zie o.a. Koo & Fishbach (2012) en Huang & Jia (2018). Onderzoek van Bullard & Manchanda (2017) laat zien dat er ook een relatie is tussen doelgerichte progressie en type motivatie. Dit onderzoek laat zien dat mensen in de beginstadia van het bereiken van doelen anders over die doelen denken dan in de eindstadia. 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Regulatory Focus Theory

Regulatory focus theory (RFT, Higgins, 1997) maakt het onderscheid tussen promotiedoelen en preventiedoelen. Promotiedoelen draaien om positieve opbrengsten (voordelen) en richten zich op prestaties, hoop, idealen. Preventiedoelen draaien om het voorkomen van verliezen en richten zich op verantwoordelijkheid, veiligheid en het naleven van regels. Hoe we doelen representeren, als promotiedoelen of preventiedoelen dus, beïnvloedt sterk hoe we ons gedragen tijdens het bereiken van doelen.

Vroege progressie: promotie, late progressie: preventie

Bullard & Manchanda (2017) verwachtten dat de regulatory focus van mensen verandert terwijl ze dichter bij het bereiken van hun doel komen. Ze verwachtten dat in de beginstadia van het bereiken van doelen mensen doelen vooral als promotiedoelen ervaren terwijl in de latere stadia ze doelen steeds meer als preventiedoelen gaan zien. Bij vroege progressie zouden ze doelen dus vooral definiëren in termen van het behalen van positieve uitkomsten. Bij late progressie zouden ze doelen dus vooral definiëren in termen van het voorkomen van negatieve uitkomsten.

Verschillende referentiepunten

Ze verwachtten dat de reden voor deze omslag te maken heeft met het volgende. In de vroege stadia van progressie zouden mensen vooral de begintoestand als referentiepunt gebruiken om hun progressie tegen af te zetten. Dit doende ervaren ze ieder stapje vooruit als progressie, het ontstaan van iets positiefs wat er nog niet was in de begintoestand.

In de late stadia van progressie zouden mensen vooral de gewenste situatie als referentiepunt gebruiken om hun progressie tegen af te zetten. Dit doende ervaren ze de afstand tussen wat er nu al is en de gewenste situatie in negatieve termen, namelijk als wat er nog niet is. Dit zou een preventiefocus oproepen, een gerichtheid op het naleven van regels en het proberen te voorkomen dat dingen misgaan.

Onderzoek bevestigt de verwachtingen

In vijf onderzoeken vonden de auteurs bevestiging voor hun verwachtingen. Ze laten hiermee zien dat regulatory focus niet zozeer iets is dat (alleen) afhangt van wat voor persoon je bent maar dat hoe ver je bent in het bereiken van een doel hier invloed op heeft. In de beginstadia ligt een promotiefocus voor de hand, in de latere stadia een preventiefocus.

Snappen hoe mensen denken in verschillende fases

Het kan nuttig zijn om dit te begrijpen bij het begeleiden van mensen. In de eerste plaats om begrip te hebben voor het feit dat ze in de beginfases van projecten waarschijnlijk sterker gericht zullen zijn op het zoeken naar opbrengsten en waarschijnlijk wat minder op regels en procedures en dat dit in de latere fases waarschijnlijk juist omgekeerd is.

Onze hulp en begeleiding afstemmen op hun focus

We kunnen ook onze eigen hulp en interventies hierop afstemmen. In de beginfases kunnen we ze helpen om te zien wat ze allemaal al bereikt hebben en welke opbrengsten ze verder kunnen gaan bereiken. In de eindfases kunnen we ze helpen om te zien wat er nog in de weg staat, welke regels ze nog moeten naleven, welke fouten ze moeten voorkomen en dergelijke.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (2)