Hier zijn de resultaten van een enquête die ik recent afnam over hoe mensen denken over en omgaan met veranderen. De enquête, die werd ingevuld door 96 mensen, bestond uit de volgende onderdelen: 1) Hoe denk jij dat mensen succesvol kunnen veranderen? , 2) Hoe ga jij zelf meestal om met verandering? , 3 Hoe zie jij je jezelf en je omstandigheden? Het onderzoek had als doel om te verkennen in hoeverre iemands denkwijze over verandering en iemands verandergedrag samenhangt met verschillende aspecten van menselijk floreren. De globale verwachting was dat de testen-en-leren aanpak positief zou samenhangen met de mate van floreren van de respondenten.

 

1. Onafhankelijke variabelen (1): Denken over succesvolle verandering
Hoe respondenten dachten over succesvolle verandering werd gemeten aan de hand van twee dimensies: 1) de plannen-en-implementeren denkwijze, 2) de testen-en-leren denkwijze.

 

De plannen-en-implementeren is een conventionele, intuïtief aansprekende manier van denken over hoe succesvolle verandering tot stand komt. Dit model stelt dat je eerst moet analyseren en reflecteren om in staat te kunnen zijn om een helder plaatje van wat je bereiken wilt op te stellen en dat je pas daarna een plan kunt maken dat je vervolgens kunt gaan invoeren. Dit conventionele verandermodel bestaat dus uit de volgende vier stappen: analyse, doelen stellen, plannen maken en plannen uitvoeren. De testen-en-leren benadering is gebaseerd op het idee dat leren een circulair en iteratief proces is. De testen-en-leren aanpak kan als volgt worden beschreven: 1) bepaal wat je wilt bereiken, 2) bedenk een stap vooruit die geïnspireerd is op je eerdere ervaring, 3) doe een stap vooruit in de gewenste richting, 4) reflecteer op wat er gebeurt, 5) reageer op de consequenties van je stap, 6) bouw wat je leert in in je volgende stap, 7) herhaal deze stappen tot een begrijpelijk patroon begint te ontstaan. Het testen-en-leren model is een dynamisch model in de zin dat het doel niet een vastliggend plaatje is maar zich ontwikkelt terwijl het proces verder gaat.

 

Voor het meten van deze twee denkwijzen over veranderen werden de volgende items in de enquête gebruikt:

 

2. Onafhankelijke variabelen (2): Verandergedrag
Voor het meten van hoe respondenten feitelijk omgaan met verandering werden de volgende items gebruikt (die als doel hadden om dezelfde twee dimensies te meten):

 

3. Afhankelijke variabelen: aspecten van floreren
Om het floreren van de respondenten te meten werden items opgenomen om de volgende 5 dimensies te meten: 1) beleefde autonomie, 2) beleefde competentie, 3) beleefde verbondenheid, 4) leren en 5) vitaliteit. De dimensies 1 tot en met 3 zijn de psychologische basisbehoeften geïdentificeerd binnen de zelfdeterminatietheorie. De mate waarin mensen het gevoel hebben dat aan de drie basisbehoefte is voldaan hangt samen met een goede gezondheid en goed functioneren. De dimensie 4 en 5 zijn gebaseerd op onderzoek binnen de positieve psychologie (zie hier). Deze twee dimensies tezamen zijn een goed maat voor de mate waarin mensen floreren.

 

De volgende items werden gebruikt om deze dimensies te meten:

 

Resultaten

Betrouwbaarheid schalen
De betrouwbaarheid van de schalen is gemeten door de Cronbach alfa’s van de schalen te berekenen. De leverde de volgende waarden op:

 

Alleen de betrouwbaarheid van de schaal TL Denkwijze is aan de lage kant; bij de overige schalen is sprake van acceptabele tot goede waarden voor de α’s.

 

Correlaties
De onderstaande tabel toont de gevonden correlaties:

 

 

Deze tabel laat, niet verrassenderwijs, zien dat de wijze waarop mensen denken over verandering samenhangt met de manier waarop ze zich gedragen; een plannen-en-implementeren denkwijze hangt samen met een plannen-en-implementeren handelwijze en een testen-en-leren denkwijze hangt samen met een testen-en-leren handelwijze.

 

De tabel laat verder zien dat de plannen-en-implementeren denkwijze niet samenhangt met een van de aspecten van floreren. Plannen-en-implementeren gedrag hangt samen met beleefde competentie en met leren. De testen-en-leren denkwijze hangt samen met leren. Testen-en-leren gedrag hangt samen met autonomie, competentie, leren en vitaliteit.

 

Vervolgens is een composietvariabele (genaamd ‘floreren’) berekend op basis van de vijf aspecten van welzijn (autonomie, competentie, verbondenheid, leren en vitaliteit). De onderstaande tabel toont de correlaties tussen de veranderdenkwijzen en –gedragingen en floreren.

 

 

Deze tabel laat zien dat floreren samenhangt met testen-en-leren gedrag maar niet met een van de andere onafhankelijke variabelen.

 

Conclusie
Dit onderzoek vormt een voorzichtige indicatie dat een testen-en-leren benadering van verandering samenhangt met verschillende aspecten van menselijk welbevinden en floreren.

 

English version

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (10)
  • Bruikbaar (5)