Progressiegericht oefenen: deliberate en behoeftenondersteunend

CPW trainingen progressiegericht werken worden door cursisten over het algemeen beoordeeld als leerzaam en prettig. We merken dit ook doordat cursisten onze trainingen aanbevelen aan collega’s en kennissen en ook regelmatig zelf terugkomen in een vervolgtraining. Als ik probeer te analyseren wat de belangrijkste reden is waarom onze trainingen goed werken dan komt ik tot het volgende antwoord: progressiegericht oefenen. In de trainingen van CPW bieden wij deelnemers veel gelegenheid om situaties te oefenen die voor hen relevant zijn en die ze uitdagend vinden. Ze oefenen veel met elkaar en met ons als trainers en soms met een live-cliënt. Lees verder »

Autonome motivatie bevordert autonomie-ondersteuning

Autonome motivatie bevordert autonomie-ondersteuningEen nieuw onderzoek laat zien dat de overtuigingen en motivatie van docenten bepalend is voor hoe zij hun leerlingen benaderen. Docenten die zelf autonoom gemotiveerd zijn zullen meer geneigd zijn om de autonomie van hun leerlingen te ondersteunen.

 

Lees verder »

Waarom de tv een vertekend beeld van de werkelijkheid geeft

Waarom de tv een vertekend beeld van de werkelijkheid geeftIs het volgen van het journaal en actualiteitenprogramma’s op radio en televisie een garantie dat je goed op de hoogte blijft van de toestand in het wereld? Nee. Deze informatiebronnen geven een systematisch vertekend beeld van hoe het ervoor staat in de wereld. Dat komt in belangrijke mate niet doordat de makers van deze programma’s opzettelijk misleiden maar door andere factoren. Hier zijn 4 redenen waarom de realiteit anders is dan je zou denken op basis van journaals en actualiteitenprogramma’s.Lees verder »

Verspreiding van Westerse waarden?

Sinds een paar honderd jaar geleden, sinds de wetenschappelijke revolutie, de Verlichting en de industriële revolutie, heeft een explosieve progressie plaatsgevonden in welvaart, gezondheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Deze progressie is begonnen in Westerse landen en spreidt zich nu uit over vrijwel de hele wereld (zie bijvoorbeeld het plaatje rechts, bron: gapminder.org). Deze ontwikkeling is een langetermijnproject. Er is nog veel armoede en onrechtvaardigheid in de wereld en dus nog veel progressie nodig. Sommige sceptici denken dat het verspreiden van de waarden en principes die hebben geleid tot zo’n grote progressie in de Westerse wereld in essentie neerkomt op het verspreiden van Westerse waarden. Daarmee zou het een manier zijn om Westerse dominantie te bewerkstelligen.

Lees verder »

Hoe ontwikkel je volharding?

Hoe ontwikkel je volharding?

Psycholoog Angela Duckworth bedacht de term grit die staat voor het vermogen van mensen om hard te werken en zich te blijven richten op hun langetermijndoelen. Dit vermogen stelt mensen volgens Duckworth in staat om veel te bereiken in hun leven. Als je grit ziet als iets goeds (en daar lijkt wel enige aanleiding voor te zijn, hoewel ik er ook enkele kanttekeningen bij kan plaatsen) is een interessante vraag: hoe kun je het ontwikkelen? Moet je direct proberen om kinderen te leren wilskrachtig en volhardend te zijn? Of is het misschien effectiever om kinderen een groeimindset aan te leren?Lees verder »

Het loslaten van irrationele overtuigingen

Het kunnen veranderen van je overtuigingen is nodig voor het kunnen blijven vervullen van een positieve rol in de wereld. Je eigen overtuigingen niet kunnen relativeren en veranderen als ze onjuist of onproductief blijken te zijn, belemmert je in het blijven vervullen van een constructieve rol. Een ultiem voorbeeld van onvermogen om eigen overtuigingen te kunnen relativeren en corrigeren vind je bij religieuze fanatici die dood en verderf zaaien in de overtuiging dat ze iets goeds doen. Het kunnen loslaten of upgraden van je overtuigingen is belangrijk maar soms ook moeilijk. Recent beschreef ik 4 Factoren die het veranderen van overtuigingen bemoeilijken: (1) de confirmation bias, (2) zelfvervullende voorspellingen, (3) jezelf labelen naar je overtuigingen en (4) sociale druk. Veel mensen vonden dat artikel interessant en bruikbaar. Sommige lezers vroegen me – begrijpelijk – hoe deze obstakels overwonnen kunnen worden. Ik zal hieronder proberen daarover wat ideeën te formuleren.Lees verder »

De beperkte waarde van zelfrapportage

De beperkte waarde van zelfrapportage

Om iets over de houdingen, overtuigingen en waarden van mensen te weten te komen worden vaak vragenlijsten afgenomen. Het afnemen van vragenlijsten lijkt wetenschappelijk helemaal verantwoord maar Richard Nisbett legt in zijn boek Mindware uit dat dergelijke zelfrapportages vaak behoorlijk vertekend zijn. Lees verder »

Geloven in progressie is niet hetzelfde als geloven in perfectie

Geloven in progressie is niet hetzelfde als geloven in perfectieKort geleden vond er een debat plaats tussen Steven Pinker en Matt Ridley aan de ene kant en Malcolm Gladwell en Alain de Botton aan de andere kant. Het debat ging over de vraag over of de mensheid haar beste dagen nog voor zich heeft of niet. Pinker en Ridley verdedigden de stelling dat wel zo is, Gladwell en de Botton bestreden deze stelling. Je kunt het debat bekijken als je je gratis inschrijft voor de website Munk Debates. Lees verder »

Autonome motivatie: interessant en/of belangrijk

Graag wil ik een misverstand wegnemen over het onderscheid tussen intrinsieke motivatie (doen wat je interessant vindt) en geïnternaliseerde motivatie (doen wat je belangrijk vindt).

Zoals Ed Deci, grondlegger van de zelfdeterminatietheorie, uitlegt in deze video is in het denken over motivatie het onderscheid tussen gecontroleerde en autonome motivatie belangrijk. Van gecontroleerde motivatie is sprake als je onder druk gezet bent om iets te doen of als je verleid bent door het vooruitzicht van een beloning. Bij gecontroleerde motivatie is er vaak sprake van tegenzin en angst, hou je het niet zo lang vol en is de kwaliteit waarmee je werkt niet zo hoog. Bij autonome motivatie sta je achter wat je doet en is de kwaliteit van je werk beter en hou je gemakkelijker vol. Er zijn twee vormen van autonome motivatie. De eerste is intrinsieke motivatie, de tweede is geïnternaliseerde motivatie. Lees verder »

Gewoon hoe we het geoefend hebben in de training

Gewoon hoe we het geoefend hebben in de training

Een tijdje geleden kregen wij een email van een cursist in in de training progressiegericht leidinggeven. In de email stond een verzoek om een gesprek te voeren met enkele medewerkers uit de organisatie van die cursist. De reden om onze hulp te vragen was dat er sprake was van al lang verstoorde verhoudingen tussen de betreffende mensen. De cursist schreef dat ze dacht dat er binnen de organisatie niemand was die voldoende vaardigheden had om via gesprekken dit probleem op te lossen en dat hiervoor een ervaren progressiegerichte coach nodig was. Helaas hadden wij geen tijd in onze agenda om te voldoen aan dit verzoek. Lees verder »

De kracht van intrinsieke doelen

De kracht van intrinsieke doelen

Nieuw onderzoek laat twee interessante dingen zien: 1)  mensen bereiken meer progressie in doelen die verbonden zijn aan intrinsieke aspiraties en 2) mensen ervaren een grotere vitaliteit wanneer ze progressie boeken in intrinsieke doelen.

Lees verder »

Het wegoefenen van foutjes

Het wegoefenen van foutjesDeliberate practice, wat je zou kunnen vertalen als doelbewust oefenen, komt erop neer dat je geconcentreerd werkt aan (deel)taken waar jij nu nog niet betrouwbaar competent op kunt functioneren. Je zoekt hierbij dus de grens van je eigen competentie op, het punt waar het moeilijk begint te worden voor jou. Dat is wat je gaat oefenen. Je oefent kleine stukjes en je oefent ze steeds opnieuw. Daarbij is het belangrijk dat je één of andere vorm van betrouwbare feedback hebt om te beoordelen of je progressie boekt.Lees verder »

Onderzoek: ouderen beter in corrigeren van gemaakte fouten dan jongeren

Onderzoek: ouderen beter in corrigeren van gemaakte fouten dan jongeren

 

Dat bepaalde van onze capaciteiten, als we ouder worden, afnemen, staat vast. Maar geldt dit voor al onze capaciteiten in dezelfde mate? Nee. Lees verder »

Hoe intelligente mensen blijven geloven in wat niet waar is

Hoe intelligente mensen blijven geloven in wat niet waar is

Hoe kan het zijn dat we soms vasthouden aan bepaalde overtuigingen waarvan we kunnen weten, en misschien diep van binnen ook wel echt weten, dat ze niet waar zijn? Denk aan dingen als magisch denken en bijgeloof en aan opvattingen die logisch gezien niet waar kunnen zijn en dingen bewezen onwaar zijn. In een nieuw artikel, Believing What We Do Not Believe: Acquiescence to Superstitious Beliefs and Other Powerful Intuitions, belicht Jane Risen deze vraag vanuit het perspectief van dual process modellen zoals het model van Daniel Kahneman (2011). Kahneman onderscheid systeem 1 denken en systeem 2 denken.Lees verder »